Home » » Saya Mestilah Muslim dari Sudut Aqidah

Saya Mestilah Muslim dari Sudut Aqidah

Written By Agus Subkhi Hermawan on Sunday, 26 January 2014 | 1/26/2014 07:47:00 pm

KAMMI, Islam yang benar, Aqidah, Fathi Yakan
Berdo'a (Sumber: google/image)
Berpegang dengan akidah yang benar lagi murni adalah syarat pertama bagi seseorang mengaku dirinya beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidupnya. Pegangan tersebut mestilah sejalan dengan apa yang terkandung di dalam Kitabullah (Al-Quran) dan sunnah Rasulullah s.a.w. Ia mestilah beriman dengan apa yang telah diimani oleh orang-orang Islam terdahulu yang terdiri dari generasi Salafus-Saleh serta para Imam penyampai agama ini yang telah diakui kebaikan, kebaktian serta ketakwaan mereka. Mereka ini mempunyai kefahaman yang mendalam lagi bersih dalam urusan agama.

Bagi memastikan diri sendiri benar-benar Muslim dalam akidah maka kita mestilah beriman dengan perkara-perkara berikut:

1. Saya mestilah beriman bahwa pencipta alam ini adalah Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Berkuasa, Maha Mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapapun. Buktinya jelas pada kejadian alam ini yang penuh dengan keindahan, kerapian dan keseimbangan, saling perlu memerlukan di antara kejadian dengan kejadian yang lain. Adalah mustahil semua kejadian ini akan kekal dan berterusan sekiranya tidak berada di bawah penjagaan Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Firman Allah s.w.t: 

ﻟﹶْﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓِﻴﻬِﻤَﺎ ﺀَﺍﻟِﻬَﺔﹲ ﺇِﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻟﹶﻔﹶﺴَﺪَﺗَﺎ ﻳَﺼِﻔﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﺴُْﺒﺤَﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺭَﺏﱢ ﺍﹾﻟﻌَْﺮﺵِ ﻋَﻤﱠﺎ 

Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka (bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan): Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai Arasy, dari apa yang mereka sifatkan. (Surah Al-Anbiya' 21: Ayat 22)

2. Saya mestilah beriman bahawa Tuhan yang Mada Mulia tidaklah mencipta segala kejadian alam secara sia-sia tanpa tujuan apa-apa. Karena mustahil bagi Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan itu mencipta sesuatu secara sia-sia. Adalah mustahil seseorang itu dapat memahami maksud tujuan Allah menjadikan sesuatu secara terperinci melainkan melalui penjelasan Rasulullah s.a.w dan wahyu dari Allah s.w.t sendiri. Firman Allah s.w.t: 

ﹶﺃﹶﻓَﺤِﺴْﺒﺘُْﻢ ﺃﹶﻧﱠﻤَﺎ ﺧَﻠﹶﹾﻘﻨَﺎﻛﹸْﻢ ﻋَﺒَﺜﹰﺎ َﻭﹶﺃﻧﱠﻜﹸْﻢ ﺗُْﺮﺟَﻌُﻮﻥﹶ (ﺇِﻟﹶﻪَ 115) ﺇِﻟﹶْﻴﻨَﺎ ﻟﹶﺎ ﻓﹶﺘَﻌَﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﺍﹾﻟَﻤِﻠﻚُ ﺍﹾﻟﺤَﻖﱡ ﻟﹶﺎ   ﺇِﻟﱠﺎ ﻫَُﻮ ﺭَﺏﱡ ﺍﹾﻟﻌَْﺮﺵِ ﺍﹾﻟﻜﹶﺮِﱘِ

Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang Tetap Benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang mulia. (Surah Al-Mu'minun 23: Ayat 115-116)

3. Saya mestilah beriman bahawasanya Allah s.w.t telah mengutuskan Rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal-usul mereka dan ke mana mereka akan kembali. Saya juga beriman bahawa Rasul terakhir dari kalangan Rasul- rasul yang mulia itu ialah Nabi Muhammad s.a.w yang Allah kurniakan kepadanya Al-Quran Al-Karim sebagai satu mukjizat yang berkekalan. Firman Allah s.w.t:

 ﻭَﻟﹶﻘﹶْﺪ ﺑَﻌَﹾﺜﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹸﻣﱠٍﺔ ﺭَﺳُﻮﻟﹰﺎ ﺃﹶﻥِ ﺍﹸْﻋﺒُﺪُﻭﺍ  ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﻭَﺍْﺟَﺘِﻨﺒُﻮﺍ ﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺕَ ﻓﹶﻤِْﻨﻬُْﻢ ﻣَْﻦ ﻫَﺪَﻯ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻭَﻣِْﻨﻬُْﻢ ﻣَْﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺣَﻘﱠْﺖ ﻋَﻠﹶْﻴﻪِ ﺍﻟﻀﱠﻠﹶﺎﹶﻟﺔﹸ ﹶﻓِﺴﲑُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺄﹶْﺭﺽِ ﻓﹶﺎْﻧﻈﹸﺮُﻭﺍ ﻛﹶْﻴﻒَ  ﺍﹾﻟﻤُﹶﻜﺬﱢِﺑَ ﻋَﺎِﻗَﺒﺔﹸ 

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada yang diberi hidayat petunjuk oIeh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul- rasulnya. (Surah Al-Nahl 16: Ayat 36)

4. Saya mestilah beriman bahwa tujuan setiap insan ialah mengenali Allah 'Azzawajalla seperti mana yang Allah s.w.t sendiri menjelaskannya, memberi penuh ketaatan kepadaNya dan mengabdikan diri kepadaNya. Firman Allah s.w.t:

 (ﻣَﺎ ﻣِ 56) ﻭَﻣَﺎ َﺧﹶﻠﹾﻘﺖُ ﺍﹾﻟﺠِﻦﱠ ﻭَﺍﹾﻟﺈِْﻧﺲَ ﺇِﻟﱠﺎ ﻟِﻴَْﻌﺒُﺪُﻭﻥِ ﺃﹸﺭِﻳﺪُ ﻳُﹾﻄﻌِﻤُﻮﻥِ ( 57) ْﻨﻬُْﻢ ﻣِْﻦ ﺭِْﺯﻕٍ ﻭَﻣَﺎ ﺃﹸﺭِﻳﺪُ ﺃﹶﹾﻥ ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﺍﹾﻟَﻤِﺘﲔُ ﻫَُﻮ ﺍﻟﺮﱠﺯﱠﺍﻕُ ﺫﹸﻭ ﺍﹾﻟﻘﹸﻮﱠِﺓ 

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang  rezeki pemberian dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu. Sesungguhnya Allah Dialah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dialah sahaja) Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya. (Surah Al-Zariyat 51: Ayat 56-58)

5. Saya mestilah beriman bahwa ganjaran bagi orang mukmin yang taat kepada Allah ialah syurga. Manakala balasan ke atas orang kafir lagi durhaka ialah api neraka. Allah menjelaskan:

 ﻓﹶﺮِﻳﻖٌ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺠَﻨﱠﺔِ ﻭَﻓﹶﺮِﻳﻖٌ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴﱠﻌِﲑِ
"....sepuak masuk Syurga dan sepuak lagi masuk Neraka." (Surah Al-Syura 42: Ayat 7)

6. Saya mestilah beriman bahwa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Namun demikian kebaikan yang dilakukan itu tidaklah berlaku, melainkan dengan taufik dan 'inayah dari Allah. Manakala amalan jahat pula tidaklah merupakan paksaan dari Allah tetapi ia termasuk dalam batasan keizinan dan kehendakNya. Firman Allah s.w.t: 

(ﻓﹸﺠُﻮﺭَﻫَﺎ 7) ﻭَﻧَﹾﻔﺲٍ ﻭَﻣَﺎ ﺳَﻮﱠﺍﻫَﺎ (ﺯَﻛﱠﺎﻫَﺎ 8) ﻓﹶﺄﹶﹾﻟﻬَﻤَﻬَﺎ  ﻭَﺗَﹾﻘﻮَﺍﻫَﺎ (ﻣَْﻦ 9) ﻗﹶْﺪ ﺃﹶﹾﻓﻠﹶﺢَ ﻣَْﻦ ﻭَﻗﹶْﺪ ﺧَﺎﺏَ  ﺩَﺳﱠﺎﻫَﺎ)( 10

Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya); Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada bertakwa; Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan), Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat). (Surah al- Syams 91: Ayat 7-10)

Dan firman Allah s.w.t;

 ﻛﹸﱡﻞ ﻧَﹾﻔﺲٍ ﺑِﻤَﺎ ﻛﹶﺴَﺒَْﺖ ﺭَﻫِﻴﻨَﺔﹲ)( 38

Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya. (Surah Al-Muddathir 74: Ayat 38).

7. Saya juga mestilah beriman bahwa urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah s.w.t. Tidak harus sama sekali manusia mendahului atau membelangkanginya. Apa yang dibolehkan ialah ilmuan Muslim atau para ulama' berijtihad mengeluarkan hukum-hukum dari nas-nas Syari'at dalam batas-batas yang diizinkan. Firman Allah s.w.t:  

ﻭَﻣَﺎ ﺍْﺧﺘَﻠﹶﹾﻔﺘُْﻢ ﻓِﻴﻪِ ﻣِْﻦ ﺷَْﻲﺀٍ ﹶﻓﺤُﹾﻜﻤُﻪُ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺃﹸﻧِﻴﺐُ ﹶﺫِﻟﻜﹸﻢُ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﺭَﺑﱢﻲ ﻋَﻠﹶْﻴﻪِ َﺗَﻮﻛﱠﹾﻠﺖُ ﻭَﺇِﻟﹶْﻴﻪِ 

Dan (katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu): Apa jua perkara agama yang kamu berselisihan padanya maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah; Hakim yang demikian kekuasaanNya ialah Allah Tuhanku; kepadaNyalah aku berserah diri dan kepadaNyalah aku rujuk kembali (dalam segala keadaan). (Surah Al-Syura 42: Ayat 10)

8. Saya mestilah berusaha mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak bagi kemuliaanNya. Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah s.a.w telah bersabda:

 ﻟِﻠﱠﻪِ ﺗِْﺴﻌَﺔﹲ ﻭَﺗِْﺴﻌُﻮﻥﹶ ﺍْﺳﻤًﺎ ﻣِﺎﺋﹶﺔﹲ ﺇِﻟﱠﺎ ﻭَﺍﺣِﺪًﺍ ﻟﹶﺎ ﻳُﺤِﺐﱡ ﻳَْﺤﻔﹶﻈﹸﻬَﺎ ﺃﹶﺣَﺪٌ ﺇِﻟﱠﺎ ﺩَﺧَﻞﹶ ﺍﹾﻟﺠَﻨﱠﺔﹶ َﻭﻫَُﻮ ﻭَْﺗﺮٌ  ﺍﹾﻟﻮَْﺗﺮَ

"Allah s.w.t mempunyai sembilan puluh sembilan nama, kurang satu seratus. Sesiapa yang menghafaznya akan memasuki syurga. Allah itu ganjil (tunggal) dan menyukai (bilangan) yang ganjil." (Hadis riwayat Bukhari & Muslim)

9. Saya mestilah berfikir merenungi kehebatan kejadian-kejadian Allah, bukan memikirkan tentang ZatNya sebagai mengikuti dan mentaati perintah Rasulullah s.a.w: 

ﺗﻔﻜﺮﻭﺍ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺗﺘﻔﻜﺮﻭﺍ ﺍﷲ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﻘﺪﺭﻭﺍ ﻗﺪﺭﻩ

"Berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang ZatNya kerana kamu tidaklah mengetahui keadaan sebenarnya." 
(Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al-Halyah dan Al- Asbahani meriwayatkannya di dalam Al-Taghrib wa Al-Tarhib)

10. Berhubung dengan sifat-sifat Allah s.w.t terdapat banyak ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang membuktikan kesempurnaan ketuhana(UluhiyyahNya). Kita dapati beberapa ayat Al-Quran membuktikan kewujudan Allah, sifat baqa' (kekal), sifat qadim (sedia  ada), sifat Ia berlainan dengan segala makhluk, tidak mempunyai anak, tidak ada yang menandingiNya. Kita juga menemui ayat-ayat yang menunjukkan Tuhan itu wujud dengan sendirinya, Maha Kaya dari segala makhlukNya dan makhluk berhajat berhajat kepada kebesaranNya. Demikian juga kita menemui ayat-ayat yang menunjukkan keEsaan Allah pada ZatNya, sifat-sifatNya dan perbuatanNya, kekuasaanNya, keagunganNya dan keluasan ilmuNya ke atas sesuatu. Kita temui lagi ayat-ayat yang menunjukkan iradah Allah mengatasi segala iradah yang lain dan Allah itu bersifat hidup yang penuh dengan kesempurnaan. 

Selain dari sifat-sifat yang disebut tadi, masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat kesempurnaan lain bagi Allah s.w.t yang tidak tercapai oleh daya pemikiran manusia yang terbatas, tentang hakikat sebenarnya. Maha Suci Allah, kita tidaklah dapat membataskan pujian kita terhadapNya sebagaimana memuji dirinya sendiri.

11. Saya mesti meyakini bahwa pendapat dan pandangan para salaf adalah lebih utama untuk diikuti supaya dapat menyelesaikan perbahasan tentang penta'wilan dan pentha'thilan sesetengah ayat suci Al-Quran, yakni membiarkan sebagian dari sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dengan menyerahkan hakikat yang benar mengenai maknanya kepada Allah s.w.t. 

Saya juga mesti meyakini bahwa berbagai bentuk penta'wilan sesetengah ayat-ayat tertentu oleh golongan khalaf (terkemudian) tidak wajar dijadikan sebab kepada perselisihan yang berlarutan dan jangan sampai timbul kembali perbalahan di antara golongan khalaf di masa lampau maupun masa kini.

12. Saya juga mesti mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata tidak menyekutukan dengan yang lain. Ini saya lakukan kerana menyahut seruan Allah dan RasulNya yang menyeru manusia supaya mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata dan tidak tunduk kepada sesuatu selain Allah. Amaran ini jelas dalam firman Allah s.w.t:

 ﻭَﻟﹶﻘﹶْﺪ ﺑَﻌَﹾﺜﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹸﻣﱠٍﺔ ﺭَﺳُﻮﻟﹰﺎ ﺃﹶﻥِ ﺍﹸْﻋﺒُﺪُﻭﺍ ﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﻭَﺍْﺟَﺘِﻨﺒُﻮﺍ ﻮﺕَ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. (Surah Al-Nahl 16: Ayat 36)

13. Saya juga mestilah takut hanya kepadaNya dan tidak takut kepada yang lain. Perasaan takut tersebut seharusnya menyebabkan saya menjauhi kemurkaan Allah dan larangan-laranganNya. 

Allah s.w.t menjelaskan:

ﻭَﻣَْﻦ ﻳُِﻄِﻊ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﻭَﺭَﺳُﻮﹶﻟﻪُ ﻭَﻳَْﺨﺶَ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﻭَﻳَﺘﱠﹾﻘﻪِ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎﺋِﺰُﻭﻥﹶ ﻓﹶﺄﹸﻭﻟﹶﺌِﻚَ ﻫُﻢُ 

Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya dan takut melanggar perintah Allah serta, menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan. (Surah Al-nur 24: Ayat 52)

Firman Allah s.w.t seterusnya:

ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬِ ﻟﹶﻬُْﻢ ﻳﻦَ ﻳَْﺨﺸَْﻮﻥﹶ ﺭَﺑﱠﻬُْﻢ ﺑِﺎﹾﻟﻐَْﻴﺐِ  ﻛﹶﺒِﲑٌ ﻣَْﻐﻔِﺮَﺓﹲ ﻭَﺃﹶْﺟﺮٌ 

Sesungguhnya orang-orang yang takut (melanggar hukum) Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. (Surah Al-Mulk 67: Ayat 12)

14. Saya mesti sentiasa mengingati Allah dan berzikir menyebut namaNya untuk menjadikan diam saya itu adalah dalam keadaan berfikir dan apabila bercakap adalah kerana berzikir. Ini paling mujarab untuk jiwa dan senjata paling ampuh untuk menghadapi serangan-serangan zaman ini, pancaroba kehidupan serta asam garamnya. Inilah penawar yang sangat diperlukan oleh manusia zaman ini. Sungguh benar peringatan Allah yang menyatakan:

 ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺀَﺍﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﺗَﹾﻄﻤَﺌِﻦﱡ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑُﻬُْﻢ ﺑِﺬِﹾﻛﺮِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺍﹾﻟﻘﹸﻠﹸﻮﺏُ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺑِﺬِﹾﻛﺮِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺗَﹾﻄﻤَﺌِﻦﱡ 

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan "zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.(Surah Al-Ra'ad 13: Ayat 28)

FirmanNya lagi:

ﻭَﻣَْﻦ َﻳْﻌﺶُ ﻋَْﻦ ﺫِﹾﻛﺮِ ﺍﻟﺮﱠْﺣﻤَﻦِ ﻧُﻘﹶﻴﱢْﺾ ﹶﻟﻪُ ﺷَْﻴﻄﹶﺎﻧًﺎ ﻗﹶﺮِﻳﻦٌ (ﺍﻟﺴﱠﺒِﻴﻞِ 36) ﹶﻓﻬَُﻮ ﹶﻟﻪُ َﻭِﺇﻧﱠﻬُْﻢ ﻟﹶﻴَﺼُﺪﱡﻭﻧَﻬُْﻢ ﻋَﻦِ  ﻭَﻳَْﺤﺴَﺒُﻮﻥﹶ ﺃﹶﻧﱠﻬُْﻢ ﻣُْﻬﺘَﺪُﻭﻥﹶ
Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran (Al-Quran yang diturunkan oleh Allah) Yang Maha Pemurah, Kami akan adakan baginya Syaitan (yang menghasut dan menyesatkannya), lalu menjadilah Syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. 37- Dan sesungguhnya Syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk. (Surah Al-Zukhruf 43: Ayat 36-37).

Dr. Briel sendiri mengakui kenyataan ini dengan menegaskan "sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, ia tidak akan dihinggapi penyakit jiwa. Manakala seorang pakar jiwa Dr. Riel Karienji menyatakan: "Sebenarnya para doktor penyakit jiwa menyedari bahwa keimanan yang kukuh dan pegangan yang teguh terhadap ajaran agama oleh seseorang adalah satu jaminan untuk menyembuhkan mereka dari penyakit gelisah, tegang perasaan, penyakit saraf dan lain-lain.

15. Saya juga wajib menyintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Cinta yang menjadikan hati saya sentiasa merasa rindu dan terikat denganNya. Kecintaan itu juga mendorong saya menambah amalan-amalan kebaikan, berkorban dan berjihad di jalannya di sepanjang masa. Sekalipun hidup dalam kemewahan dan keseronokan dunia serta kecintaan terhadap kaum kerabat, semuanya tidak sepatutnya menghalang saya dari mencintai Allah. Ini adalah sejajar dengan seruan Allah yang mengingatkan: 

ﻗﹸﹾﻞ ﺇِﹾﻥ ﻛﹶﺎﻥﹶ َﺀﺍﺑَﺎﺅُﻛﹸْﻢ ﻭَﺃﹶْﺑﻨَﺎﺅُﻛﹸْﻢ ﻭَﺇِْﺧﻮَﺍﻧُﻜﹸْﻢ ﻭَﺗِﺠَﺎﺭَﺓﹲ ﻭَﺃﹶْﺯﻭَﺍﺟُﻜﹸْﻢ َﻭَﻋِﺸَﲑﺗُﻜﹸْﻢ ﻭَﺃﹶْﻣﻮَﺍﻝﹲ ﺍﹾﻗَﺘَﺮﹾﻓﺘُﻤُﻮﻫَﺎ  ﺗَْﺨﺸَْﻮﻥﹶ ﻛﹶﺴَﺎﺩَﻫَﺎ ﻭَﻣَﺴَﺎِﻛﻦُ ﺗَْﺮﺿَْﻮﻧَﻬَﺎ ﺃﹶﺣَﺐﱠ ﺇِﻟﹶْﻴﻜﹸْﻢ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻓﹶﺘَﺮَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَﺟِﻬَﺎﺩٍ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ  ﺑﱠﺼُﻮﺍ ﺣَﺘﱠﻰ ﻳَﹾﺄﺗِﻲَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎﺳِﻘِﲔَ ﺑِﺄﹶْﻣﺮِﻩِ َﻭﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻟﹶﺎ ﻳَْﻬﺪِﻱ ﺍﹾﻟﻘﹶْﻮﻡَ 

Katakanlah (wahai Muhammad): Jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk agamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasiq (derhaka). (Surah Al- Taubah 9: Ayat 24)

Pengorbanan demikian saya lakukan adalah untuk dapat merasai kelezatan dan kemanisan iman seperti yang disyaratkan oleh Rasul yang mulia s.a.w:

ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹲ ﻣَْﻦ ﻛﹸﻦﱠ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﺟَﺪَ ﺣَﻠﹶﺎﻭَﺓﹶ ﺍﹾﻟﺈِﳝَﺎﻥِ ﺃﹶﹾﻥ ﻳُﺤِﺐﱠ ﻳَﻜﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟﹸﻪُ ﺃﹶﺣَﺐﱠ ﺇِﻟﹶْﻴﻪِ ﻣِﻤﱠﺎ ﺳِﻮَﺍﻫُﻤَﺎ ﻭَﺃﹶﹾﻥ  ﺍﹾﻟﻤَْﺮﺀَ ﻟﹶﺎ ﻳُِﺤﺒﱡﻪُ ﺇِﻟﱠﺎ ﻟِﻠﱠﻪِ ﻭَﺃﹶﹾﻥ ﻓِﻲ ﻳَﹾﻜﺮَﻩَ ﺃﹶﹾﻥ ﻳَﻌُﻮﺩَ  ﺍﻟﻨﱠﺎﺭِ ﺍﹾﻟﻜﹸﹾﻔﺮِ ﻛﹶﻤَﺎ َﻳﹾﻜَﺮﻩُ ﺃﹶﹾﻥ ﻳُﹾﻘﹶﺬَﻑ ﻓِﻲ 

"Barang siapa yang ada padanya tiga syarat ini, ia dapat merasai kemanisan iman:
a. Jika ia mencintai Allah dan rasulNya mengatasi kasihnya kepada yang lain.  b. Jika ia menyintai seseorang, tidaklah ia cintai melainkan kerana Allah.  c. Jika ia benci untuk kembali ke dalam kekufuran sebagaimana ia benci untuk memasuki api neraka. 

16. Saya mesti bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam setiap keadaan dan menyandarkan setiap urusan kepadanya. Sifat tawakal inilah yang membangkitkan kekuatan lahir dan batin di dalam jiwa dan diri saya yang menyebabkan segala kepayahan dapat dihadapi dengan mudah. Sifat ini menepati seruan Allah s.w.t: 

ﻭَﻣَْﻦ ﻳَﺘَﻮَﻛﱠﹾﻞ ﻋَﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﹶﻓﻬَُﻮ َﺣْﺴﺒُﻪُ

"....sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya). (Surah Al-Talaq 65: Ayat 3)

Lihat betapa indahnya pesanan Rasulullah s.a.w untuk kita, di dalam sebuah hadisnya:

 ﺍْﺣﻔﹶﹾﻆ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﻳَْﺤﻔﹶﹾﻈﻚَ ﺍْﺣﻔﹶﹾﻆ ﺍﻟﻠﱠﻪَ َﺗِﺠْﺪﻩُ ﺗُﺠَﺎﻫَﻚَ  ﺇِﺫﹶﺍ ﺳَﺄﹶﹾﻟﺖَ ﻓﹶﺎْﺳﺄﹶﹾﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﻭَﺇِﺫﹶﺍ ﺍْﺳﺘَﻌَْﻨﺖَ ﻓﹶﺎْﺳﺘَﻌِْﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻟﹶْﻢ ﻭَﺍْﻋﻠﹶْﻢ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﹾﻟﺄﹸﻣﱠﹶﺔ ﻟﹶْﻮ ﺍْﺟﺘَﻤَﻌَْﺖ ﻋَﻠﹶﻰ ﺃﹶﹾﻥ ﻳَْﻨﻔﹶﻌُﻮﻙَ ﺑِﺸَْﻲﺀٍ   ﻳَْﻨﻔﹶﻌُﻮﻙَ ﺇِﻟﱠﺎ ﺑِﺸَْﻲﺀٍ ﻗﹶْﺪ ﹶﻛَﺘَﺒﻪُ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻟﹶﻚَ ﻭَﻟﹶْﻮ ﺍْﺟَﺘَﻤﻌُﻮﺍ ﻋَﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﺃﹶﹾﻥ ﻳَﻀُﺮﱡﻭﻙَ ﺑِﺸَْﻲﺀٍ ﻟﹶْﻢ ﻳَﻀُﺮﱡﻭﻙَ ﺇِﻟﱠﺎ ﺑِﺸَْﻲﺀٍ ﻗﹶْﺪ ﹶﻛَﺘَﺒﻪُ   ﻋَﻠﹶْﻴﻚَ ﺭُﻓِﻌَْﺘﺎﹾﻟﺄﹶﹾﻗﻠﹶﺎﻡُ ﻭَﺟَﻔﱠْﺖ ﺍﻟﺼﱡﺤُﻒُ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫَﺬﹶﺍ ﺣَﺪِﻳﺚﹲ ﺣَﺴَﻦٌ ﺻَﺤِﻴﺢٌ

"Peliharatitah perintah Allah nescaya ia akan memelihara engkau (sepanjang masa), peliharalah larangan Allah nescaya engkau dapati ia selalu di hadapanmu. Apabila kamu meminta, hendaklah kamu meminta kepada Allah dan apabila kamu engkau memohon hendaklah engkau memohon petolongan dari Allah. Ketahuilah, seandainya umat manusia sepakat untuk memberi sesuatu manfaat untukmu, mereka tidak dapat memberinya melainkan mengikut apa yang telah Allah tetapkan untukmu dan sekiranya mereka sepakat untuk menimpakan engkau dengan sesuatu keburukan tidaklah mereka dapat melakukannya melainkan dengaan sesuatu yang Allah Taala telah tentukan ke atas dirimu, kerana telah terangkat pena dan telah kering kertas (telah ditentukan kesemuanya)." (Hadith diriwayatkan oleh At-Tirmizi berkata: Ini hadith Hasan Sahih)

17. Saya mestilah mensyukuri nikmat-nikmatnya ke atas diri saya yang merupakan karunia dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Bersyukur itu adalah satu dari tanda kemuliaan adab seseorang penerima terhadap pemberi dan pengurnia. Allah menyatakan:

 ﻭَﺍﻟﻠﱠﻪُ ﹶﺃْﺧَﺮَﺟﻜﹸْﻢ ﻣِْﻦ ﺑُﻄﹸﻮﻥِ ﺃﹸﻣﱠﻬَﺎﺗِﻜﹸْﻢ ﻟﹶﺎ ﻭَﺍﹾﻟﺄﹶﹾﻓﺌِﺪَﺓﹶ ﺗَْﻌﻠﹶﻤُﻮﻥﹶ ﺷَْﻴﺌﹰﺎ ﻭَﺟَﻌَﻞﹶ ﹶﻟﻜﹸﻢُ ﺍﻟﺴﱠْﻤﻊَ ﻭَﺍﹾﻟﺄﹶْﺑﺼَﺎﺭَ  ﹶﻟَﻌﻠﱠﻜﹸْﻢ ﺗَْﺸﻜﹸﺮُﻭﻥﹶ

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran); supaya kamu bersyukur. (Surah Al-Nahl 16: Ayat 78)

Seterusnya Allah berfirman:

ﻭَﺀَﺍﻳَﺔﹲ ﹶﻟﻬُﻢُ ﺍﹾﻟﺄﹶْﺭﺽُ ﺍﹾﻟَﻤْﻴَﺘﺔﹸ ﺃﹶْﺣﻴَْﻴﻨَﺎﻫَﺎ ﻳَ (ﺟَﻨﱠﺎﺕٍ 33) ﻭَﺃﹶْﺧﺮَْﺟﻨَﺎ ﻣِْﻨﻬَﺎ ﺣَﺒﺎ ﹶﻓِﻤْﻨﻪُ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻮﻥﹶ ﻭَﺟَﻌَﹾﻠﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ   ﻣِْﻦ (ِﻟَﻴﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻳَْﺸﻜﹸﺮُﻭﻥﹶ 34) ﻧَﺨِﻴﻞٍ ﻭَﺃﹶْﻋﻨَﺎﺏٍ ﻭَﻓﹶﺠﱠْﺮﻧَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﹾﻟﻌُﻴُﻮﻥِ ﻣِْﻦ ﺛﹶﻤَﺮِﻩِ ﻭَﻣَﺎ َﻋِﻤﹶﻠْﺘﻪُ ﺃﹶْﻳﺪِﻳﻬِْﻢ ﺃﹶﻓﹶﻠﹶﺎ 

Dan dalil yang terang untuk mereka (memahami kekuasaan dan kemurahan kami), ialah bumi yang mati; kami hidupkan ia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan. 34- Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, 35- Supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka; maka patutkah mereka tidak bersyukur?. (Surah Yasin 36: Ayat 33-35)

Sebenarnya Allah s.w.t telah menambahkan kurnianya kepada orang- orang yang bersyukur dan mengugut akan menambah kerugian terhadap golongan yang ingkar. Firman Allah:

ﻭَﺇِﹾﺫ ﺗَﺄﹶﺫﱠﻥﹶ ﺭَﺑﱡﻜﹸْﻢ ﻟﹶﺌِْﻦ ﺷَﻜﹶْﺮﺗُْﻢ ﻟﹶﺄﹶﺯِﻳﺪَﻧﱠﻜﹸْﻢ ﻟﹶﺸَﺪِﻳﺪٌ ﻭَﻟﹶﺌِْﻦ ﻛﹶﻔﹶْﺮﺗُْﻢ ﺇِﻥﱠ ﻋَﺬﹶﺍﺑِﻲ 

Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur niscaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah keras. (Surah Ibrahim 14: Ayat 7)

18. Saya mestilah sentiasa beristighfar memohon keampunan kepada Allah, istighfar itu dapat membersihkan diri dari dosa di samping memperbaharui taubat dan iman. Istighfar juga dapat memberikan kerehatan dan keheningan kepada jiwa. 

Allah berfirman:

ﻭَﻣَْﻦ ﻳَْﻌﻤَﹾﻞ ﺳُﻮﺀًﺍ ﺃﹶْﻭ ﻳَﹾﻈﻠِْﻢ َﻧﹾﻔَﺴﻪُ ﺛﹸﻢﱠ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ ﻳَْﺴﺘَْﻐﻔِﺮِ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﻳَﺠِﺪِ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﻏﹶﻔﹸﻮﺭًﺍ 

Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri (dengan melakukan maksiat) kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (Surah Al- Nisa' 4: Ayat 110)

Firman Allah seterusnya:

ﻭَﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺇِﺫﹶﺍ ﹶﻓَﻌﻠﹸﻮﺍ ﻓﹶﺎﺣِﺸَﺔﹰ ﺃﹶْﻭ ﹶﻇﹶﻠﻤُﻮﺍ ﹶﺃْﻧﻔﹸَﺴﻬُْﻢ  ﹶﺫﹶﻛﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﻓﹶﺎْﺳَﺘْﻐﹶﻔﺮُﻭﺍ ﻟِﺬﹸﻧُﻮﺑِﻬِْﻢ ﻭَﻣَْﻦ َﻳْﻐِﻔﺮُ ﺍﻟﱡﺬﻧُﻮﺏَ ﺇِﻟﱠﺎ ﻳَْﻌﻠﹶﻤُﻮﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻭَﻟﹶْﻢ ﻳُﺼِﺮﱡﻭﺍ ﻋَﻠﹶﻰ ﻣَﺎ ﹶﻓَﻌﻠﹸﻮﺍ ﻭَﻫُْﻢ 

Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedangkan mereka mengetahui (akan salahnya dan akibatnya). (Surah Ali-'Imran 3: ayat: 135)

19. Akhir sekali saya juga mestilah sentiasa bermuraqabah (merasai berada di bawah pengawasan) dengan Allah s.w.t dalam keadaan terang mahupun tersembunyi kerana mengingatkan firman Allah:

 ﻣَﺎ ﻳَﻜﹸﻮﻥﹸ ﻣِْﻦ ﻧَْﺠﻮَﻯ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔٍ ﺇِﻟﱠﺎ ﻫَُﻮ ﺭَﺍِﺑﻌُﻬُْﻢ  ﻭَﻟﹶﺎ ﺧَْﻤﺴَﺔٍ ﺇِﻟﱠﺎ ﻫَُﻮ ﺳَﺎِﺩﺳُﻬُْﻢ ﻭَﻟﹶﺎ ﺃﹶْﺩﻧَﻰ ﻣِْﻦ ﺫﹶﻟِﻚَ ﻭَﻟﹶﺎ ﺃﹶﹾﻛﺜﹶﺮَ َﻋِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺇِﻟﱠﺎ ﻫَُﻮ َﻣَﻌﻬُْﻢ ﺃﹶْﻳﻦَ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎﻧُﻮﺍ ﺛﹸﻢﱠ ﻳَُﻨﺒﱢﺌﹸﻬُْﻢ ﺑِﻤَﺎ   ﻳَْﻮﻡَ ﺍﹾﻟﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﺑِﻜﹸﻞﱢ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺷَْﻲﺀٍ 


Tiada berlaku bisikan antara tiga orang melainkan Dialah yang keempatnya dan tiada (berlaku antara) lima orang melainkan Dialah yang keenamnya dan tiada yang kurang dari bilangan itu dan tiada yang lebih ramai, melainkan Dia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat, apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (Surah Al- Mujadalah 58: 7)

Tulisan disadur dari buku "APA ARTINYA SAYA MENGANUT ISLAM ?" Karya Fathi Yakan. Halaman 4 -13. 

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Redesign Website | AFLAH WEB
Copyright © 2013-2014. Official Website KAMMI Semarang - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Proudly powered by Blogger